ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2…

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)…
ปลัดธนบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 of 30

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP (อ่านทั้งหมด)

1 of 41

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

1 of 4

เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1 of 6

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

1 of 5

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1 of 2

คู่มือประชาชน

1 of 4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 of 3

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 of 6