ข่าวกิจกรรม/โครงการ

นายสุริยา ตาสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีวันเปิดใช้กระแสไฟฟ้าในการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค…

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2566 – 2570)…

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยา ตาสุวรรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ…

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2…

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)…
ปลัดธนบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 of 31

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP (อ่านทั้งหมด)

1 of 43

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

1 of 5

เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1 of 6

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

1 of 6

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1 of 2

คู่มือประชาชน

1 of 4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 of 3

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 of 6