หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรีธนบูลย์ บุญนำมา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
โทร. 085-0336150

นายอดิเทพ ทองศรี

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-7162992

นางศุภกร เครือระยา

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-9503325

นายเกรียงไกร ใจวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-9510120

Leave A Reply

Your email address will not be published.