สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม


นายณะลัน อินต๊ะจินา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

นายสมหมาย วังหน้า
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ว่าที่ ร.ต.ธนบูลย์ บุญนำมา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

นายบุญตัน วงศ์ปิง
ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายบุญเที่ยง ศรีบุญ
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายอำนวย วงศ์ทา
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสุพันธ์ สุตาลังกา
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายคำสุข จารย์ชา
ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายนอม สมเปิง
ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายดิเรก วังมูล
ส.อบต. หมู่ที่ 9
Leave A Reply

Your email address will not be published.