นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยธรรม พ.ศ.2566

1 จาก 2

การนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ