นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ