Browsing Category

กิจการสภา

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีวาระในการประชุมเรื่อง รายงานสรุปผลงานผู้บริหารและสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2 563

ประชุมสภาฯอบต.หนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาฯอบต.หนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อ พิจารณาเลือกคณะกรรมการแผนฯ, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน, พิจารณาโอนเงินงบประมาณ, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563…

ประชุมสภาฯ อบต.หนองหล่ม เลือกรองประธานสภา อบต.หนองหล่ม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชุมสภาฯอบต.หนองหล่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เพื่อ เลือกรองประธานสภา อบต.หนองหล่ม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 และวาระที่ 3