Browsing Category

กิจกรรม/โครงการ

ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 5 บ้านหนองหล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 5 บ้านหนองหล่ม

บูรณาการร่วมกัน แก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

นายอำเภอห้างฉัตร ,ท่าน สจ. ประหยัด แลสันกลาง ,นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายก อบต.หนองหล่ม,พาณิชจังหวัด ,สภาเกษตรกร,เกษตรจังหวัด,เกษตรอำเภอและไปรษณีย์ บูรณาการร่วมกัน แก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำในช่วงสถานการณ์โควิต

รับ-มอบทุนการศึกษาจากโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มได้ร่วมรับ-มอบทุนการศึกษาจากโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง…

ประชุมสภาฯ อบต.หนองหล่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2564

ประชุมสภาฯ อบต.หนองหล่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2564 เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การอนุญาตให้ อบต. วอแก้วใช้พื้นที่ และการอนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านหนองขาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันภัย…