ร่วมตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้ราษฎร

นายอำเภอห้างฉัตร กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มและคณะผู้นำ ในพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้ราษฎรบ้านง้าวพิชัยตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.