ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.หนองหล่ม

0
675

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม จะได้ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ตามวัน เวลา และสถานที่ได้กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม โดย การสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้