ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยา ตาสุวรรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ ระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น66

Leave A Reply

Your email address will not be published.