ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.