การดำเนินโครงการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้จัดโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  นำโดยท่านนายกสุริยา ตาสุวรรณ์ นายก อบต.หนองหล่ม  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศ.อช.ต.)  ร่วมกันดำเนินการจัดเวทีจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.