ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานและพร้อมประกาศนโยบาย No Gift Policy

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. นำโดยท่านนายกสุริยา ตาสุวรรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม จัดประชุมประจำเดือน ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในการนี้ นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด ระบุว่า หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/ มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป  กล่าวขอขอบคุณความร่วมมือในการแต่งกายตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และได้ร่วมประกาศเพื่อแสดงนโยบายตามแนวทางที่สำนักงาน ปปท.ได้กำหนด (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
Leave A Reply

Your email address will not be published.