ประชุมสภาฯ อบต.หนองหล่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2564

ประชุมสภาฯ อบต.หนองหล่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2564 เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การอนุญาตให้ อบต. วอแก้วใช้พื้นที่ และการอนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านหนองขาม

Leave A Reply

Your email address will not be published.