เพิ่มช่องทางการชำระภาษีของ อบต.หนองหล่ม ผ่านทางระบบออนไลน์ Mobile Banking

ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต.หนองหล่ม
ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
ท่านสามารถทำการชำระภาษีผ่าน ทาง Mobile Banking
1.ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เลขที่บัญชี 536-0-36702-4
2. ธนาคาร ธกส.
ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เลขที่บัญชี 016292715933 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อจากโรคระบาดโควิด 19
📍📍 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และให้💓👉ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเป็นภายในเดือน มิ.ย. 2564
📍ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่…
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.หนองหล่ม
☎️โทร. 054-368435 ต่อ 14
Leave A Reply

Your email address will not be published.