การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคภายในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านง้าวพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.