Browsing Category

การพัฒนาพื้นที่

พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดบ้านง้าวพิชัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีธนบูลย์ บุญนำมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลหนองหล่ม และผู้นำบ้านง้าวพิชัย ประชาชนจิตอาสา ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ…

กำจัดผักตบชวาบ้านล้อง บ้านหนองหล่ม และบ้านหลิ่งก้าน

วันที่ 2 กันยายน 2562 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการกำจัดผักตบชวาบ้านล้อง บ้านหนองหล่ม และบ้านหลิ่งก้าน

ขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้งานศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการขุดลอกคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง ?ตามคำร้องของชาวบ้าน