ประชุมสภาฯอบต.หนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาฯอบต.หนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อ พิจารณาเลือกคณะกรรมการแผนฯ, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน, พิจารณาโอนเงินงบประมาณ, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาร่างระเบียบประปาบ้านหัวทุ่ง

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.