สำนักปลัด อบต.

0
2512
นายอดิเทพ ทองศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุพัฒน์พล บัวทิพยเนตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายบุญทวี ทิพย์กาวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอำนวย วงศ์แห้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
นางจีริกา วังมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญการ
นายพิจักษณ์ พันธวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวลัดดาวัลย์ ขันแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน
นางเพ็ญศรี สุภาพร
ครู คศ.1
นางละออ ชมชื่น
ครู คศ.1
นายสมศักดิ์ ไชยพุฒ
พนง.ประสานงานชนบท
นางสาวดวงจิตย์ ตื้อยศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางผ่องศรี จารย์ชา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสมศักดิ์ เชื้อมา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายแก้วมูล เมืองยิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิกร วงศ์ปินใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนุชา ภูฆัง
พนักงาน รปภ.(จ้างเหมา)
แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้