สำนักงานปลัด อบต.

0
2860
นายอดิเทพ ทองศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุพัฒน์พล บัวทิพยเนตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายบุญทวี ทิพย์กาวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นายอำนวย วงศ์แห้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
น.ส.ลัดดาวัลย์ ขันแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ 
นายพิจักษณ์ พันธวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางจีริกา วังมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ ไชยพุฒ
พนง.ประสานงานชนบท (ลูกจ้างประจำถ่ายโอนฯ)
นางละออ ชมชื่น
ครู ค.ศ.2
นางเพ็ญศรี  สุภาษร
ครู ค.ศ.1
น.ส.ดวงจิตต์ ตื้อยศ
ครู ค.ศ.1
นางผ่องศรี จารย์ชา
ผู้ดูแลเด็ก
นายผดุงพงษ์ แสนใหม
คนงานทั่วไป
น.ส.นริศรา ตาสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายวิเชียร วงศ์ทา
คนงานทั่วไป
นายอนุชา ภูฆัง
คนงานทั่วไป

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้