สำนักงานปลัด อบต.

0
3317
นายอดิเทพ ทองศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุพัฒน์พล บัวทิพยเนตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายบุญทวี ทิพย์กาวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอำนวย วงศ์แห้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
น.ส.ลัดดาวัลย์ ขันแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นายพิจักษณ์ พันธวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางจีริกา วังมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางละออ ชมชื่น
ครู ค.ศ.2
นางเพ็ญศรี  สุภาษร
ครู ค.ศ.1
น.ส.ดวงจิตต์ ตื้อยศ
ครู ค.ศ.1
นางผ่องศรี จารย์ชา
ผู้ดูแลเด็ก
นายผดุงพงษ์ แสนใหม
คนงานทั่วไป
น.ส.นริศรา ตาสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายประดับพันธ์ ขัดแก้ว
คนงานทั่วไป
นายอนุชา ภูฆัง
คนงานทั่วไป

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้