กองคลัง

0
2324
นางศุภกร เครือระยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นางสาววิภาพร วงศ์ชุมพันธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเสาวนีย์ ใจกันทา
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวนิดา นนทจิต
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางยุพา หนองปิงคำ
จนท.การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวเตชินี มาละใจ
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ เมืองไหว
คนงานทั่วไป

 

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้