ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

http://www.nonglom.go.th/wp-content/uploads/2021/05/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-ก.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.