ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

http://www.nonglom.go.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศ-ป.ป.ช.-เรื่อง-กำหนดตำแหน่งพนักงานของรัฐ.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.