สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

0
224
นายสุพันธ์ สุตาลังกา
ประธานสภา อบต.หนองหล่ม
นายอำนวย วงศ์ทา
รองประธานสภา อบต.หนองหล่ม
นายสมาน เทพปินตา
เลขานุการสภา อบต.หนองหล่ม
นายณะดัน อินต๊ะจินา
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายบุญตัน วงศ์ปิง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางณัชชนก วงศ์ต่อม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายเมตต์ เชื้อมา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญเที่ยง ศรีบุญ
ส.อบต.
นายประยุทธ กาวิตา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายผล ตื้อยศ
ส.อบต.
นายคำสุข จารย์ชา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายเทียม ตามูล
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ายเสกสรรค์ ชัยชนะ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมหมาย วังหน้า 
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายประสิทธิ์ จันพรมมิน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสิทธิพงษ์ ผาสุทะ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายภัคดี ศิริพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้