บันทึกรายงานการประชุมแสดงเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได้

0
268
แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้