สภาพทั่วไป

0
15826


1. ด้านกายภาพ

1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
ประมาณ 10 กม. และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง 15 กม.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม
ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ
80.004 ตร.กม. หรือประมาณ 50,002.50 ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ ตำบลวอแก้ว,อำเภอเมืองลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่ ตำบลปงยางคก ตำบลบ่อแฮ้ว (อำเภอเมืองลำปาง)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่ ตำบลบ้านเป้า (อำเภอเมืองลำปาง)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ ตำบลห้างฉัตร และตำบลวอแก้ว
แผนที่ตั้งแสดงอาณาเขตการปกครอง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน มีลำห้วยไหลผ่าน ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่า
อนุรักษ์

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดู
ฝนมีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
ตำบลหนองหล่มมีลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย 5 สายคือ (เป็นลำห้วยสายสั้น)
– ลำห้วยน้ำแม่ไพร ไหลผ่าน หมู่ 2,3,5,6 และ 7 ตำบลหนองหล่ม
– ลำห้วยแม่เฮือง ไหลผ่าน หมู่ 1,2,3,9,5
– ลำห้วยแม่ยิ่ง ไหลผ่าน หมู่ 4
– ลำห้วยแม่ดิบ ไหลผ่าน หมู่ 3,4
– ลำห้วยสบไพร ไหลผ่าน หมู่ 6,7
– มีสระน้ำ หนองน้ำ จำนวน 8 แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
มีป่าไม้อนุรักษ์ที่ขึ้นในพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
มีหมู่บ้านในเขต อบต.หนองหล่ม เต็มทั้งตำบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-9
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้ จำนวนครัวเรือน 355 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านล้อง จำนวนครัวเรือน 193 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านหลิ่งก้าน จำนวนครัวเรือน 278 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยิ่ง จำนวนครัวเรือน 117 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม จำนวนครัวเรือน 125 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาม จำนวนครัวเรือน 134 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านหัวทุ่ง จำนวนครัวเรือน 101 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย จำนวนครัวเรือน 246 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ จำนวนครัวเรือน 218 ครัวเรือน
รวม 1,767 ครัวเรือน

2.2 การเลือกตั้ง
มีหมู่บ้านในเขตเลือกตั้ง อบต.หนองหล่ม เต็มทั้งตำบล 9 เขต ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้
หมู่ที่ 2 บ้านล้อง
หมู่ที่ 3 บ้านหลิ่งก้าน
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยิ่ง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม
หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 7 บ้านหัวทุ่ง
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย
หมู่ที่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ

3.ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้ ชาย 482 คน หญิง 503 คน จำนวน 985 คน
หมู่ที่ 2 บ้านล้อง ชาย 334 คน หญิง 306 คน จำนวน 640 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหลิ่งก้าน ชาย 441 คน หญิง 486 คน จำนวน 927 คน
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยิ่ง ชาย 193 คน หญิง 188 คน จำนวน 381 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหล่ม ชาย 181 คน หญิง 184 คน จำนวน 365 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาม ชาย 224 คน หญิง 215 คน จำนวน 439 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหัวทุ่ง ชาย 149 คน หญิง 148 คน จำนวน 297 คน
หมู่ที่ 8 บ้านง้าวพิชัย ชาย 290 คน หญิง 277 คน จำนวน 567 คน
หมู่ที่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ชาย 294 คน หญิง 291 คน จำนวน 585 คน
รวม ชาย 2,588 คน หญิง 2,598 คน จำนวน 5,186 คน
( ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน เมษายน 2555 )

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
อายุ 0-6 ปี ชาย 146 คน หญิง 117 คน รวม 263 คน
อายุ 7-12 ปี ชาย 196 คน หญิง 205 คน รวม 401 คน
อายุ 13-17 ปี ชาย 93 คน หญิง 86 คน รวม 179 คน
อายุ 18-60 ปี ชาย 1,723 คน หญิง 1,750 คน รวม 3,473 คน
อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย 431 คน หญิง 439 คน รวม 870 คน

4.สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษามี 3 แห่ง
– โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษามี 1 แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 5 ศูนย์
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
– ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง

4.2 สาธารณสุข
– สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

4.3 อาชญากรรม
– มีตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง
– มีตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง

4.4 ยาเสพติด
จำนวนผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนน้อย

4.5 การสังคมสงเคราะห์

5.ระบบบริหารพื้นฐาน

5.1 การคมนาคม
การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 สาย
ลำปาง – ห้างฉัตร เป็นสายเชื่อมติดต่อระหว่างอำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร ภายในพื้นที่มีถนน รพช.
สายท่าขัว – ทุ่งหก เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลวอแก้ว สภาพทางคมนาคมทางบกในตำบลมีถนนสายย่อยในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และยังเป็นถนนดินลูกรังอีกหลายสาย

5.2 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังขาดไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร และไฟฟ้าแสงสว่าง

5.3 การประปา
– ประปา 12 แห่ง
– บ่อบาดาล 26 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 845 แห่ง
– ฝายน้ำล้น 9 แห่ง
– ทำนบกั้นน้ำ 14 แห่ง
– ถังรองรับน้ำฝน 22 แห่ง

5.4 โทรศัพท์
การโทรคมนาคมมีหอกระจายข่าว เสียงตามสาย 9 แห่ง

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร ทำนา ทำไร่
6.2 การประมง
6.3 การปศุสัตว์
6.4 การบริหาร
6.5 การท่องเที่ยว ไม่มี
6.6 อุตสาหกรรม มีโรงงานมาเจสติกอุตสาหกรรม จำกัด
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
6.8 แรงงานฃ

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1 มีนายวีรวัฒน์ ตื้อยศ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ประชากร 983 คน
บ้านล้อง หมู่ 2 มีนายเจริญ วงศ์ทอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร 638 คน
บ้านหลิ่งก้าน หมู่ 3 มีนายสวัสดิ์ คำมูล ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร 907 คน
บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 4 มีนายสมศักดิ์ แสงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร 379 คน
บ้านหนองหล่ม หมู่ 5 มีนายสมัย ทิยาปลูก ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร 367 คน
บ้านหนองขาม หมู่ 6 มีนายบุญหลัน ติวงศ์ษา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร 422 คน
บ้านหัวทุ่ง หมู่ 7 มีนายศรีวัน เมืองมูล ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร 291 คน
บ้านง้าวพิชัย หมู่ 8 มีนายประเดิม ฟั่นปันวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร 626 คน
บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ 9 มีนายสมบัติ มานันตา ตำแหน่ง กำนัน ประชากร 578 คน

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 885 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 123 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว
บ้านล้อง หมู่ที่ 2 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 464 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 81 ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว
บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,002 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 121
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว สวนยางพาลา
บ้านแม่ยิ่ง หมู่ที่ 4 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 673 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 80 ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว
บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 5 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 353 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 80 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 705 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 120 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 849 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 80 ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว
บ้านง้าวพิชัย หมู่ที่ 8 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 953 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 100 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว
บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9 มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 407 ไร่ มีครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 48ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ผักสวนครัว

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
หนองมน (ม.1) หนองช้าง(ม.8) หนองหล่ม (ม.8) สระน้ำสาธารณะบ้านหนองขาม (ม.6)

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้(หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านที่มีครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ซึ่งทุกหมู่บ้านมีระบบประปา แต่ปัญหาที่พบมักเกิดจากน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาค่อนข้างเก่าเสื่อมโทรม

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา
– ในเขต อบต.หนองหล่มมีวัด จำนวน 8 แห่ง
– มีพระธาตุเจดีย์ 1 แห่ง
– ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

8.2 ประเพณีและงานประจำปี
1) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำวัดต่างๆ เช่นวัดป่าไคร้ใต้ พระธาตุสันกู่คำ พระธาตุแม่ยิ่ง
2) ประเพณีสลากภัตร

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเด่น เช่น การเกษตรแบบดั่งเดิม สมุนไพร เป่ารักษาโรค เป็นต้น
การจัดทำขบวนกระทง

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องหนัง

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย 5 สายคือ (เป็นลำห้วยสายสั้น)
– ลำห้วยน้ำแม่ไพร ไหลผ่าน หมู่ 2,3,5,6 และ 7 ตำบลหนองหล่ม
– ลำห้วยแม่เฮือง ไหลผ่าน หมู่ 1,2,3,9,5
– ลำห้วยแม่ยิ่ง ไหลผ่าน หมู่ 4
– ลำห้วยแม่ดิบ ไหลผ่าน หมู่ 3,4
– ลำห้วยสบไพร ไหลผ่าน หมู่ 6,7
– มีสระน้ำ หนองน้ำ จำนวน 8 แห่ง

9.2 ป่าไม้
มีป่าไม้อนุรักษ์ที่ขึ้นในพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

9.3 ภูเขา

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

10. อื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.หนองหล่ม
ปั๊มน้ำมันหลอด 6 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม 3 แห่ง
โรงสี 6 แห่ง

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้