หัวหน้าส่วนราชการ

0
13739

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
นายอดิเทพ ทองศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางศุภกร เครือระยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเกรียงไกร ใจวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น