คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูล อบต.

แผน/ข้อบัญญัติ

ติดต่อ อบต.หนองหล่ม

ติดต่อหน่วยงาน
สายตรงถึงนายก
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ร่วมแจ้งข้อมูลการทุจริตประพฤติมิชอบในพื้นที่

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 127 บุคคลทั่วไป และ 11 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 สนง.คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
 สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ
 สนง.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กรมชลประทาน
 กรมธุรกิจพลังงาน
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมการปกครอง
 กรมทางหลวงชนบท
 กรมทางหลวง
 กรมทรัพยากรธรณี
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กรมทรัพยากรน้ำ
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 ศาลปกครอง
 ราชกิจจานุเบกษา
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
 สำนักงบประมาณ
 ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
 รวมเว็บไซท์หน่วยงานราชการ
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัดฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นายวิทิต จักรกฤษณ์
ปลัด อบต.หนองหล่ม
Click เพื่อดูประวัติ
นางฐานิต โล่ห์สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุพัฒน์พล บัวทิพยเนตร
นักวิชาการศึกษา 6ว
Click เพื่อดูประวัติ
นางจีริกา วังมูล
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
Click เพื่อดูประวัติ
นายอำนวย วงศ์แห้ง
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
Click เพื่อดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.บุญทวี ทิพย์กาวี
นักพัฒนาชุมชน
Click เพื่อดูประวัติ
นายสมศักดิ์ ไชยพุฒ
พนง.ประสานงานชนบท
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวลัดดาวัลย์ ขันแก้ว
บุคลากร 5
Click เพื่อดูประวัติ
นางเพ็ญศรี สุภาษร
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางละออ ชมชื่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจุฑามาศ ศรใหม่
ผช.จนท.ธุรการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจิรารัตน์ ฟองสี
ผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางผ่องศรี จารย์ชา
ผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวดวงจิตย์ ตื้อยศ
ผช.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นายแก้วมูล เมืองยิ่ง
พนักงานขับรถยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายสมศักดิ์ เชื้อมา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
Click เพื่อดูประวัติ
นายทองใบ ไชยสาร
นักการภารโรง
Click เพื่อดูประวัติ
นายนิกร วงศ์ปินใจ
ผช.จนท.ป้องกัน
Click เพื่อดูประวัติ
นายอนุชา ภูฆัง
พนักงาน รปภ.
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุภาพ เรือนมา
พนักงานขับรถยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายกฤษดา ตานาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
พนักงานจ้างทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นางพัชรีพร ปินตาอุ่น
พนักงานจ้างทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นางมณี สุตาลังกา
พนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190