ประกาศแสดงเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

0
789

เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้