ประกาศแสดงเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได้

0
484

เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้