วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 17, 2020
นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายก อบต.หนองหล่ม
ปลัดธนบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม จะได้ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม อาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน...

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

QR Code Facebook:อบต.หนองหล่ม

qrcodepng